Poets Of Tang Dynasty

B
Bi Xian
D
Emperor Dezong of Tang
Dongshan Liangjie
Duan Wenchang
E
Eight Immortals of the Wine Cup
F
Fenggan
Four Literary Eminences in Early Tang
G
Gao Pian
H
Han Yu
Hanshan (poet)
Huang Chao
L
Li Deyu
Li Fengji
Li Jiao (Tang Dynasty)
Li He
Li Mi (chancellor)
Li Mian
Li Qi (Five Dynasties)
Li Shizhi
Li Yangbing
Li Yifu
Liang Zhen
Linghu Chu
L cont.
Liu Ji (general)
Liu Ji (Tang Dynasty)
Liu Pi (official)
Liu Ye (Tang Dynasty)
Lu Guimeng
Lu Tong
Luo Shaowei
Luo Yin
M
Mo Xuanqing
N
Ni Shu
P
Pei Xiu (Tang Dynasty)
Pei Yaoqing
Pi Rixiu
S
Shangguan Wan'er
Shangguan Yi
Shide (monk)
Shu Yuanyu
Su Weidao
Sun Wo
T
Emperor Taizong of Tang
W
Wang Fanzhi
Wang Wan
Wei Zhigu
W cont.
Wei Anshi
Wei Fu
Wen Tingyun
Wu Yuanheng
Wu Zetian
X
Xiahou Zi
Xiao Zhizhong
Xu Hui
Xu Xuanping
Xue Tao
Y
Yang Shou
Yang Wan
Yao He
Yu Xuanji
Z
Zhang Zhihe
Zhang Junfang (poet)
Zhang Yue (Tang Dynasty)
Zhao Guangyin
Zhao Yanzhao
Zheng Qi
Zhu Youwen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License