Drago Gervais

Fakin od porta, Drago Gervais

Ni ga bilo ni ne će ga bit,
ki 'bi još mogal toliko popit,
koliko Berto od porta fakin
z baretun na bandu kot muškardin.

Z rukami v žepe va porte bi stal
va more pjuval i fijakal,
i čekal, da pride kakov furešt
kemu će za manću bagaju ponest.

A kad bi od manći složil fijorin, bi vaje surgal se va gamazin,
spražnjevajuć litru, drugu bi zval,
ni dragi ga Bog ne bi već fermal.

Pijan bi pak plakal, život bi kjel,
zač da je jedanput boje živel,
a kad bi štufal se već i tega,
barufu bi storil - stukli bi njega.

Pokle bi jočuć pal va portun
i još od ženi ćapal matafun…
A jutra bi sopet, nesrećni sin,
gledal va nebo i čekal fijorin…

I umrl je grdo. Va kanale
su jutros ga dve mlekarice našle.

Evo onda jos jedne:
Ljubav

Kok kek'tek v joutre,
Neke sa v tabe buđi.
Neke ta znutre stišća,
Sa, sae eke taba verti.

Ni vriema ti ja vać
Nije važne.
Pe glauve ti sume
Nieki leti.

Ed sraeća aećaš
V nabe peleteti.
Kok moulji geloubek,
Sauki kutek svijeto ebleteti.

Tokva ljepuota sae
Niša namra negledeti;
Kok do sa tva joke
Zeljubljene svijeti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License